79 % av finländarna betalar gärna sina skatter

Förra våren började vi utarbeta Skatteförvaltningens operativa plan fram till 2020. Vi preciserade vår gällande strategi som styr vår verksamhet.

Förändringarna i den operativa miljön är en utmaning

Förra våren började vi utarbeta Skatteförvaltningens operativa plan fram till 2020. Vi preciserade vår gällande strategi som styr vår verksamhet. Skatteförvaltningen står inför liknande utmaningar som andra aktörer. Syftet med preciseringen av riktlinjerna är att effektivisera den grundläggande verksamheten så att vi kan frigöra resurser för förändringar och förnyelse. Detta genomförs dock så att den grundläggande verksamheten har enhetliga kvalitetskriterier. Det som vi gör, gör vi högklassigt.

Arbetet påbörjades genom att identifiera de så kallade hörnstenarna i verksamheten: funktionssäkerhet, liten administrativ börda, positiv inställning till skatter, litet skattefel, kompetent personal, effektivitet och förnyelseförmåga. Dessa hörnstenar styr vår verksamhet.

Hörnstenarna kompletteras av mer precisa prioriteringar med vars hjälp vi klarar kommande utmaningar i den operativa miljön: vi hanterar skatterisker genom att fokusera på centrala kundsegment när det gäller skatteutfallet, vi förbättrar beskattningens informationsgrund, vi strävar efter att förebygga uppkomsten av skatteskulder, vi automatiserar eller lägger ner rutinarbete och utnyttjar GenTax till fullo.

Hörnstenarna i Skatteförvaltningens verksamhet

 

Finländare har en positiv inställning till skatter

Finländare anser att det är en viktig medborgarskyldighet att betala skatt.

Finländarna har en allt mer positiv inställning till skatter. Enligt Skatteförvaltningens undersökning om inställningen till skatter från augusti–oktober 2017 betalar 79 procent av finländarna gärna skatt. På fyra år har siffran stigit med hela 10 procentenheter. Sammanlagt 96 procent anser att det är viktigt att betala skatt för att finansiera välfärdssamhället. Sammanlagt 93 procent säger att de betalar skatterna och kvarskatterna i tid.

Läs hela artikeln

Skatteblogg: Tre frågor om Skatteförvaltningens undersökning om inställningen till skatter

År 2017 genomfördes en undersökning bland företagskunder. Enligt den anser finländska företag att det är värt att agera rätt i skattefrågor. Enligt företagen är det lätt att sköta skatteärenden, och största delen av företagen betalar gärna sina skatter. Företagskunderna ansåg att Skatteförvaltningen lyckades bäst med värderingen ”Skatteförvaltningens tjänster är moderna och kompetenta”. Sämst lyckades Skatteförvaltningen med värderingen ”Skatteförvaltningen utvecklar sina tjänster i samarbete med kunderna och intressenterna”.

Fyra av fem företag var överlag nöjda med Skatteförvaltningens verksamhet, och endast tre procent var missnöjda på ett allmänt plan.

Under året undersöktes kundernas nöjdhet med telefontjänsten även per sms genast efter samtalet. I genomsnitt 88 procent av de över 7 000 kunder som svarade var nöjda med telefontjänsten.

Läs mer: Resultat av undersökningen bland företagskunder: Finländska företag anser att det är värt att agera rätt i skattefrågor

Skatteförvaltningen tar över momsbeskattningen på import

Överföringen av momsbeskattningen på importerade varor från Tullen till Skatteförvaltningen från och med början av 2018 bereddes när det gäller företag som införts i registret över momsskyldiga. Tullen övervakar dock att momsen är korrekt i samband med övervakningen av tullklareringen och ansvarar för brottsutredningen.

På skatt.fi publicerades nya anvisningar för moms på import 1.1.2018, när Skatteförvaltningen tog över momsbeskattningen på import.

Skatteförvaltningen sköter nu bil- och punktbeskattningen

Momsbeskattningen på import överfördes till Skatteförvaltningen i början av 2018 (på finska)

Internationellt samarbete utvecklar kompetensen

Internationellt samarbete är en viktig metod för att få information, byta erfarenheter och synpunkter avseende utmaningar, god praxis och problem. Det är också ett centralt sätt för oss genom vilket vi kan utveckla förvaltningen och personalens kompetens, påverka beslut på internationell nivå och sprida god praxis.

År 2017 var vi ett allt mer populärt besöksobjekt, och vi deltog aktivt i internationella evenemang, arbetsgrupper, möten och utbildningar. Vi delade med oss av vår kunskap om digitalisering, ändringsledning och skatteuppbörd.

Vårt samarbete var särskilt aktivt i Norden: våra gemensamma mål hjälper oss även att påverka i OECD och EU. Innehållsmässigt låg fokus för samarbetet på utveckling av automatiskt utbyte av information och förbättring av beskattningen i synnerhet när det gäller internationella situationer och arrangemang.

Det internationella året på Skatteförvaltningen

Evenemang 2017 (2016)

Läs härefter Miljö och jämställdhet