Tillsammans är vi mera

Hos oss innebär miljöansvar konkreta åtgärder. Vi utvecklar också en allt mer jämställd arbetskultur.

Vi uppmuntrar varandra till miljövänlighet

Vi publicerar varje år en miljörapport som innehåller Skatteförvaltningens miljösynpunkter och uppnådda mål. Målen finns på skatt.fi under ”Miljöansvar är en del av Skatteförvaltningens verksamhet”.

Vi följer upp el- och pappersförbrukningen, resandet och avfallet som leder till de största miljökonsekvenserna.

Vi gör färre tjänsteresor, och distansarbetet har ökat avsevärt. Nästan varannan arbetar på distans, och distansarbetet motsvarar över 300 årsverken. Distansarbetet återspeglas också i antalet tjänsteresor. Ofta kan tjänsteresor ersättas med Lync-möten.

Elektronisk ärendehantering har lett till mindre pappersförbrukning. Automatiska inställningar och elektronisk arkivering har lett till färre utskrifter.

Rutinerna för avfallshantering har etablerats tack vare personalens miljömedvetenhet. Pappersförbrukningen är en viktig aspekt, eftersom en stor del av avfallet består av papper. Skatteförvaltningen återvinner och sköter avfallet väl i sin verksamhet.

I en stor organisation spelar även små saker en stor roll.

På en jämställd arbetsplats är det trevligt att arbeta

Om jämställdhet föreskrivs i lag. Ingen får diskrimineras på arbetsplatsen, och hela personalen förväntas iaktta en jämställd arbetskultur. All vår verksamhet inverkar på att hela personalen är med om att skapa och upprätthålla en allt mer jämställd arbetskultur.

Jämställdheten inom Skatteförvaltningen har utretts genom en omsorgsfull analys av teman relaterade till jämlikhet och jämställdhet.

Av lönekartläggningen framgick det att det inte finns omotiverade löneskillnader mellan personer som utför samma arbete och att män och kvinnor får jämlik lön enligt kravnivå. Dessutom granskades till exempel utbildningsdagar, familjeledigheter, rekryteringsrapporter och könsfördelning. Även enligt den årliga arbetsnöjdhetsenkäten VMBaro har jämställdheten ökat  från 3,66 till 3,87 under åren 2010–2016.

Läs härefter Nya initiativ och pris