65 MILJARDER SAMLADES IN I SKATTEINTÄKTER

Skatteförvaltningens generaldirektör: Skatteförvaltningen utvecklas med samhället

Skatteförvaltningen är samhällets största insamlare av skatter och avgifter, och således en avgörande aktör med tanke på finansieringen av den offentliga ekonomin. För vi ska lyckas i detta uppdrag måste vi åstadkomma positiva konsekvenser: bevara den positiva inställningen till skatter och öka förtroendet för skattesystemet och Skatteförvaltningen som verkställare av beskattningen.

Den positiva inställningen till skatter baserar sig på viljan att betala skatt

En positiv inställning till skatter leder till ett litet skattefel.  Finlands momsskattefel hör till de lägsta i Europa. Dess belopp har utretts av både Europeiska kommissionen och IMF.

Den viktigaste faktorn som främjar en positiv inställning till skatter är förtroende för att skatterna används meningsfullt och nyttigt. Enligt Skatteförvaltningens kundenkät 2017 är finländarna mycket positivt inställda till skatter. Så gott som alla som svarade på enkäten anser att det är en viktig medborgarskyldighet att betala skatt. Största delen berättar att de gärna betalar skatt och att de får något i gengäld.

Den näst viktigaste faktorn som främjar en positiv inställning till skatter är känslan av att skatterna är rättvist fördelade. Detta påverkas förutom av skatternas lagenliga fördelning även av känslan av att andra betalar skatt. Enligt kundenkäten anser medborgarna att systemet fungerar väl, att skattekontrollen är trovärdig och att det är svårt att kringgå skatt.

Den positiva inställningen till skatter främjas dessutom av att det är lätt att deklarera och betala skatt.  Finländarna anser att det är lätt att deklarera, att lagstiftningen är begriplig och att det är lätt att hitta anvisningar. Nöjdheten med Skatteförvaltningens tjänster är på en hög nivå.

Den positiva inställningen till skatter ökar också med förtroendet för den offentliga förvaltningen, i synnerhet Skatteförvaltningen. Enligt kundenkäten är vi pålitliga, och vår handledning stöder kundernas förmåga att agera korrekt.

Reformer för oss framåt

Vi har identifierat förändringarna i vår operativa miljö för att minimera skattefelet och säkerställa att kunderna även framöver agerar korrekt. Förändringarna kräver utveckling av rutinerna och anpassning av dem till kundernas verksamhet. I beskattningen satsar vi på att säkerställa att vi får den information som behövs i beskattningen och på att utnyttja nya tekniska lösningar. Vi har till exempel börjat utreda de åtgärder som olika fenomen inom plattformsekonomi och förändringar i betalningssätt kräver. Vi inför nya analysverktyg och undersöker möjligheten att använda robotik i proaktiv handledning och skattekontroll.

Beskattningens datasystem förnyas med hjälp av så kallad färdig programvara. Systemet omfattar nu arvs- och gåvoskatt, skatter på eget initiativ och företagsbeskattning, vilket innebär att hälften av reformen är klar. Hösten 2018 överförs personbeskattningen till systemet och 2019 bland annat fastighetsbeskattningen. Samtidigt har vi förnyat e-tjänstsystemet som heter MinSkatt.

Vi har reformerat vår organisationsstruktur så att den i högre grad ska motsvara utmaningarna i den föränderliga operativa miljön. Från början av 2018 har vi haft tre nya enheter. Kundserviceenheten sköter all rådgivning och service på kundernas initiativ. Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten tar fram lösningar som stöder verksamheten och ansvarar för datatekniken och säkerheten. Inkomstregisterenheten fungerar som registeransvarig och ansvarig myndighet för det nationella inkomstregistret. Vi utvecklar ett nytt nationellt inkomstregister via vilket arbetsgivare i realtid och betalningsspecifikt meddelar inkomster och andra uppgifter för olika ändamål. Avsikten är att införa inkomstregistret i början av 2019.

Tack till personalen för fina prestationer

Skatteförvaltningen har en mycket kompetent och motiverad personal. Enligt statsförvaltningens arbetsnöjdhetsbarometer har vi en högre arbetsnöjdhet än den övriga statsförvaltningen, och den har blivit bättre år för år. Arbetsnöjdheten förbättras av bland annat flexibla arbetstider, möjligheter till distansarbete och moderna arbetslokaler. Vi använder också metoder för tidigt ingripande och erbjuder cheferna olika slags stödfunktioner. Vi satsar fortlöpande på att utveckla personalens kompetens.

Vår framgång är resultatet av våra medarbetares insatser.

 

Markku Heikura
Generaldirektören

Läs härefter Strategi