Kundupplevelsen bildas genom våra webbtjänster

Vi har bland annat utvecklat den framtida beskattningen av faktureringsföretag, inkomst- och bostadsregistret i tjänsten MinSkatt samt identifierings- och auktoriseringstjänsterna.

Nya fenomen kräver ny beskattning

Vi utvecklar beskattningen av nya teknologiska fenomen och inkomstformer. År 2017 förberedde sig Skatteförvaltningen på bland annat den framtida beskattningen relaterad till faktureringsföretag, blockkedjor och delningsekonomi. 

Tjänsten MinSkatt utvecklades i två steg

Tjänsten MinSkatt utvidgades i januari 2017. I början av året blev de som deklarerar och betalar skatter på eget initiativ kunder hos MinSkatt, och samtidigt nedlades den gamla tjänsten Skattekonto.

I november 2017 anslöts inkomstbeskattningen av samfund till MinSkatt. Samtidigt blev tjänsterna för samfundskunder nästan helt elektroniska. Dessutom kunde både privat- och företagskunder ställa frågor om gåvoskatt och arbetsgivarskyldigheter efter identifiering. Under året utvecklades MinSkatt också utifrån kundrespons. Tjänsten fick bland annat en sökfunktion för transaktioner som gjorde det lättare att hitta uppgifter om transaktioner i MinSkatt.

MinSkatt utvidgas i november 2018 till att även omfatta privatkunder. Därför deltog Skatteförvaltningen i reformen av beskattningsförfarandet och beredningen av lagändringen.

År 2017 hjälpte vi kunder liksom tidigare via chatt, telefon, byråer, skatt.fi samt EgenFråga och Svarsbanken. Kunderna handleddes proaktivt i förändringarna till exempel på webbseminarier, i videor, i sociala medier och på webbplatsen skatt.fi.

Instruktionerna för MinSkatt kompletterades med en ny video  och anvisningar med bilder.

Information om MinSkatt

Läs mer om kommande förändringar i beskattningen.

Genomförandet av inkomstregistret framskrider

Inkomstregistret går i spetsen för digitaliseringen. Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Informationsproducenterna meddelar uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid och per betalning.

Konkret syns dess inverkan exempelvis i att löneförvaltningens anmälningsprocesser automatiseras. Inkomstregistret tas i bruk stegvis.

Från och med 2019 anmäls löneuppgifter till inkomstregistret och från och med 2020 förmåns- och pensionsuppgifter.

Ytterligare information om inkomstregistret

Förberedelserna för bostadsregistret har börjat

Vi har deltagit i planeringen av det nya bostadsaktieregistret.

Det elektroniska bostadsaktieregistret är ett av regeringens spetsprojekt, vars mål är att skapa ett elektroniskt register över aktielägenheter och ägare. Framöver är det möjligt att Skatteförvaltningen och bostadsaktieregistret får uppgifter från samma databas.

Projektet leds av Lantmäteriverket, och även Patent- och registerstyrelsen och Befolkningsregistercentralen deltar i det. Enligt planen kommer det elektroniska bostadsaktieregistret att införas under 2019.

Identifieringen förändras stegvis

Vi kommer stegvis att börja använda Suomi.fi-identifieringstjänster. År 2017 infördes Suomi.fi-identifiering i MinSkatt, Palkka.fi och Skattekort på nätet. Enligt planen ska Suomi.fi-lösningarna ersätta Katso-tjänsten fram till slutet av 2019 när det gäller identifiering.

Läs härefter Bekämpning av grå ekonomi